Winkelwagen 0 Producten / € 0,00
  • Banner

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
LuQi.nl is sinds 2009 officieel dealer van de volgende luxe merken; Airforce, Armani, EA7, Antony Morato Junior, Balmain, Dsquared2, Dsquared2 Shoes, Philipp Plein, Woolrich, CP Company, Colmar, Parajumpers, Nik & Nik, Liu Jo, Philippe Model, Moose Knuckles en nog vele andere merken.

Artikelen met 60% of 70% korting kunnen niet geretourneerd worden.

LuQi.nl
Stepekolk-Oost 37
5706 LA  Helmond
Holland

T: 06-12101970 / 0492-474655
email; info@LuQi.nl

  KvK Eindhoven 17232967 
  BTW NL820535606B01

Rabobank IBAN: NL42 RABO 0104 4634 49
BIC RABONL2U

Bestellen zoals je wilt

Natuurlijk is de handigste manier om te bestellen via de online shop, maar je kunt jouw bestelling ook telefonisch (+31 (0}6-12101970) aan ons doorgeven. Voel je vrij om ons een whatapp te sturen met je vraag.

De Klantenservice is geopend:
Maandag t/m Vrijdag van 9:00 uur – 21:00 uur.

Betalen kan op de volgende manier:

 IDEAL/CREDIT CARD
Dit is de snelste betaalmogelijkheid. Een veilige en betrouwbare wijze van betalen. Een groot voordeel is dat de betaling per direct voor ons zichtbaar is en je bestelling binnen 24 uur verzonden wordt.
Indien je voor 16:00 besteld hebt wordt deze nog dezelfde dag verzonden!

Vooruit betalen
Ook kun je het bedrag zelf overmaken. Nadat je besteld hebt ontvang je via mail een betalingsverzoek met betalingsinstructies. In de regel is na betaling het bedrag binnen 1 werkdag bij ons zichtbaar en zal je bestelling uiterlijk de volgende werkdag verzonden worden.

PayPal
Betalen via Paypal. Dit kan rechtstreeks via je eigen Paypal account t.a.v. info@LuQi.nl.
Binnen 24 uur ontvangt u van ons een betaalverzoek waarmee u met Paypal kunt betalen.

Annuleren
Annuleren van je bestelling mag zonder opgaaf van reden tot de betaling heeft plaatsgevonden of indien gekozen voor zelf overmaken tot 14 dagen na plaatsing van je bestelling.

Ontvangst van jouw bestelling
Als je bestelt en via IDEAL, CREDIT CARD of PayPal betaalt, wordt jouw bestelling binnen 24 uur verzonden!
Wij verzenden met DHL of TNT.
Indien je kiest voor zelf overmaken wordt de bestelling binnen 24 uur nadat het bedrag bij ons binnen is, verzonden.

Ruilen is gemakkelijk bij LuQi.nl

 

Als een artikel niet aan je verwachtingen voldoet mag dit zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen geruild of geretourneerd worden. Na ontvangst van je retour ontvang je het aankoopbedrag binnen 5 dagen retour. Gebruik hiervoor het bijgesloten ruil-/retourformulier.

Bij retourneringen van nieuwe items en/of sale items ontvang je het aankoopbedrag desgewenst terug!

Te ruilen of retour gezonden artikelen dienen binnen 14 dagen na verzending vanuit LuQi.nl weer in ons bezit te zijn met bijgevoegd ruil-/retourformulier.
Let hierbij op dat het retour te sturen pakket voldoende gefrankeerd is!
Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketjes worden niet geaccepteerd.
De kleding dient in originele verpakking met aangehecht kaartje geretourneerd te worden.
De termijn tussen plaatsen bestelling en ruiling/retournering mag nooit langer dan 17 dagen zijn! Hierna is retourneren/ruilen niet meer mogelijk. 

Ruilen/retourneren is niet mogelijk indien:

 

  • kleding gedragen en gewassen is, of zonder aangehecht kaartje wordt geretourneerd
  • je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen
  • je de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd
  • Het artikel later dan 17 dagen na het plaatsen van de bestelling retour is ontvangen.


Heeft u vragen of opmerkingen? mail ons: info@LuQi.nl

General Terms and Conditions

Since 2009, LuQi.nl is an official dealer of the following brands of clothing for children: Airforce, Antony Morato Junior B by Bridget, Bikinibiza, Bikkembergs, Bjorn Borg, Bora Bora swimwear, Circle of Trust, Diesel, Dsquared2, Guess Kids, Eddie Pen, Hunter, Imps & Elfs , Jan van Trier, Liu Jo Junior, Nickelson, Parajumpers, Patrizia Pepe, Protest.

 

LuQi.nl
Stepekolk-Oost 37
5706 LA  Helmond
Holland

 

T: 06-12101970 / 0492-474655
email; info@LuQi.nl

  KvK Eindhoven 17232967 
  BTW NL820535606B01

Rabobank IBAN:

NL42 RABO 0104 4634 49


BIC

RABONL2U

 

Order the way you want.

 

Of course the easiest way to order is through the online shop, but you can also order by phone (+31 (0} 6-12101970).

Our customer service is open:

Monday / Friday from 9:00 am -16:00 pm.

 

Payment

 

IDEAL / CREDIT CARD

This is the fastest payment option. A safe and reliable method of payment. A major advantage is that the payment is immediately visible to us and your order will be shipped within 24 hours.

If you have ordered before 16:30 will be shipped the same day!

 

COD (cash payment)

Ordering is also possible by paying cash to the postman. For this service you pay extra € 12.95.  Please be sure to have the correct amount ready. Only available for the Netherlands.

Prepay

You can also transfer the amount yourself. After you have ordered, you will receive a payment request via email with payment instructions. In general, after paying the amount within 1 working day, your order will be shipped by the next business day.

 

PayPal

Pay directly via your own Paypal account Attn info@LuQi.nlWithin 24 hours you will receive a payment request that you can pay with Paypal.

 

Cancellation

You may cancel your order without obligation any time before the payment is processed.  If you opted for prepayment, you may cancel up to 14 days after placing your order

 

Receive your order

If you order and via credit card, PayPal or PayPal, your order will be shipped within 24 hours!

We ship with DPD or TNT.

If you choose money transfer, the order will be shipped within 24 hours receiving your payment.

Exchange/refund is easy to LuQi.nl

If an item does not meet your expectations it may be exchanged or returned within 14 days - without giving any reason. Upon our receiving your returned item, you will receive the purchase price within 5 days (ex. paid shipping). Simply use the enclosed exchange/return form.

 

For returns of new items and / or sale items you will receive your purchase price back if desired!

 

Exchanged or returned items must be sent within 14 days after shipment from LuQi.nl and be back in our possession with attached exchange/return form.

Make sure that the return package has sufficient postage!

Insufficiently stamped packets are not accepted.

The clothing must be in original packaging with attached cards/tags to be returned.

The time between placing orders and exchange / return should never be longer than 17 days! After this, return / exchange is not possible.

 

Exchange / return is not possible if:

• clothing is worn and washed, or without attached card is returned.

• you have already tried to repair a defect.

• you use and instructions were not followed.

• The article has been returned later than 17 days after placing the order.

 

Questions or comments? Email us: info@LuQi.nl

 
A: Algemeen:
 
1.1: Op alle aanbiedingen van Luqi , op alle door Luqi geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Luqi verricht en op alle overeenkomsten waarbij Luqi  direct dan wel indirect partij is zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
1.2: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 
2.1: Nietigheid van een of meerdere delen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet.
 
2.2: Indien deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend en/of vernietigbaar mochten blijken worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, dan wel zijn zij verplicht ter zake een alternatieve regeling overeen te komen, die in doel en strekking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde resp. vernietigde deel van deze voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt resp. niet vernietigbaar is.
 
3.1: Indien en zodra Luqi een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden opstelt en in het handelsverkeer brengt vervallen daarmee automatisch de eerdere versies van de Algemene Voorwaarden en treedt de tekst van de meest recente versie daarvoor in de plaats.
 
3.2: Luqi raadt de afnemer aan vóór iedere (nieuwe) transactie met Luqi de algemene voorwaarden, zoals op dat moment gepubliceerd op de Website, te lezen.
 
Prijslijsten:
 
4.1: Alle door Luqi gehanteerde prijzen zijn “af magazijn” resp. “af opslag/distributie-centrum.”
 
4.2: Luqi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en/of zetfouten in prijslijsten.
 
4.3: Luqi heeft het recht prijsverhogingen eenzijdig door te berekenen als die het gevolg zijn van lastenverhogingen die buiten de invloedssfeer van Luqi liggen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verhoogde kosten van toeleveranciers, logistiek, werknemers, lasten vanwege de overheid, etc.
 
 
 
Betaling:
 
5.1: Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
 
Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betaald dienen te hebben.
 
5.2: Afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en Luqi op de hoogte te stellen van eventuele gebreken, defecten, tekorten of verkeerde leveringen.
 
5.3: Opmerkingen over en/of bezwaren tegen facturen en/of geleverde zaken dienen binnen één maand na ontvangst van de geleverde zaak/zaken en/of factuur schriftelijk bij Luqi te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer om zich op een gebrek of defect in het geleverde te beroepen is vervallen.
 
 
 
6.1: Indien een aan Luqi verschuldigd bedrag na ommekomst van de betalingstermijn nog niet door Luqi ontvangen is, is zonder nadere kennisgeving van rechtswege een vertragingsrente van 1,5% per maand over ieder openstaand bedrag verschuldigd.
 
6.2: Daarnaast is Luqi gerechtigd van de afnemer te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitenrechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, zulks met een minimum van €200,00, onverminderd het recht van Luqi om de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van afnemer te vorderen.
 
 
 
7: Afnemer dient alle betalingen aan Luqi te verrichten zonder korting, verrekening en/of beroep op enigerlei opschortingsrecht.
 
 
 
Bezorgkosten:
 
8: Voor bestellingen die aan de afnemer bezorgd dienen te worden dient afnemer een redelijk bedrag aan bezorgkosten te betalen.
 
Deze bezorgkosten bestaan uit:
 
• de reëel aan derden te betalen bezorgkosten;
 
• vermeerderd met een opslag ten behoeve van Luqi voor de “handling” en administratie.
 
 
 
Eigendomsvoorbehoud
 
9.1: Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Luqi totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, almede de bedragen als bedoeld in de artikelen 6 en 8 volledig aan Luqi zijn voldaan.
 
9.2: Rechten worden aan afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 
 
 
Klantenbestand:
 
10: Afnemer stemt in met het feit dat zijn gegevens in het Luqi -klantenbestand worden opgenomen. Dit bestand is als persoonsregistratie in beheer bij Luqi. Luqi zal de gegevens uit dit bestand buiten het kader van haar eigen bedrijfsvoering niet zonder toestemming van de betreffende afnemer aan derde(n) ter beschikking stellen. Afnemer verplicht zich wijzigingen m.b.t. zijn/haar gegevens schriftelijk aan Luqi door te geven. Indien afnemer dit nalaat zijn de negatieve gevolgen daarvan uitsluitend voor zijn rekening en risico. Afnemer kan Luqi schriftelijk verzoeken een overzicht te verstrekken van de op hem betrekking hebbende geregistreerde persoonsgegevens.
 
 
 
Risico:
 
11: Het risico van verlies, beschadiging, diefstal of tenietgaan van zaken die onderwerp van een overeenkomst zijn gaan over op afnemer indien en zodra zij de terreinen van LuQi, dan wel de terreinen van de leverancier waarvan Luqi zich bedient, verlaten.
 
 
 
Beperking aansprakelijkheid:
 
12.1: Luqi is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de levering en het gebruik van de geleverde zaken, uit welken hoofde dan ook, dus inclusief –maar niet uitsluitend- materiële en immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade etc. Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Luqi.
 
12.2: Afnemer vrijwaart Luqi tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade(n), kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de geleverde zaken door de afnemer.
 
 
 
Garantie:
 
13: LuQi geeft geen andere en verderstrekkende garanties dan die garanties die zij op haar beurt weer van haar toeleveranciers heeft ontvangen.